ZWOLNIENIE MŁODOCIANEGO PRACOWNIKA Z OBOWIĄZKU ŚWIADCZENIA PRACY

Nadal obowiązuje przepis wynikający z art. 15f ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, zgodnie z którym PRACODAWCA JEST OBOWIĄZANY ZWOLNIĆ MŁODOCIANEGO PRACOWNIKA ZE ŚWIADCZENIA PRACY BEZ WZGLĘDU NA WOLĘ SAMEGO MŁODOCIANEGO LUB JEGO RODZICÓW (OPIEKUNÓW PRAWNYCH) W TEJ SPRAWIE. Poza tym, nie ma podstaw prawnych do pozyskiwania od młodocianych pracowników lub rodziców (opiekunów prawnych) pisemnych oświadczeń zwierających chęć podjęcia pracy w tym okresie.

Poniżej znajduje się link zawierający pismo w wyżej wymienionej sprawie Pani Anity Gwarek – Dyrektor Departamentu Prawa Pracy skierowane do Pani Jolanty Kosakowskiej – Dyrektor Zespołu Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej Związku Rzemiosła Polskiego.

https://ohp.pl/download/pismo-dyrektor-departamentu-prawa-pracy-mrpips-w-sprawie-mozliwosci-swiadczenia-pracy-przez-mlodocianych-pracownikow-zatrudnionych-w-celu-przygotowania-zawodowego-w-okresie-czasowego-ograniczenia-lub/?wpdmdl=23525&refresh=5ebda02baef551589485611