ZADANIA PEDAGOGA SZKOLNEGO

Pedagog szkolny organizuje w szkołach i placówkach pomoc psychologiczną i pedagogiczną dla młodzieży. Celem jest głównie wspomaganie uczniów w ich rozwoju psychicznym i poprawa efektywności uczenia się. Pedagog realizuje swe zadania poprzez pracę indywidualną z uczniem, grupową z uczniami, pomoc wychowawcom klas i współdziałanie z nauczycielami, rodzicami (opiekunami prawnymi), pielęgniarką szkolną, organami szkoły oraz instytucjami pozaszkolnymi.

JEDNAK GŁÓWNYM PARTNEREM W PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO JEST UCZEŃ

ZADANIA PEDAGOGA

POMOC UCZNIOM, ICH RODZICOM I WYCHOWAWCOM W ROZWIĄZYWANIU RÓŻNYCH PROBLEMÓW – WYCHOWAWCZYCH, EMOCJONALNYCH, ZDROWOTNYCH, SZKOLNYCH I INNYCH.

Sposób realizacji:

 • podejmowanie i koordynowanie działań pomocowych w zakresie różnego rodzaju problemów dotyczących uczniów;
 • niezwłoczne podejmowanie działań w przypadku zagrożenia życia, zdrowia, bezpieczeństwa uczniów – wdrażanie PROCEDUR BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄCYCH NA TERENIE SZKOŁY;
 • rozmowa indywidualna z uczniem, ale też wspólna: uczeń- rodzice- pedagog, ewentualnie wychowawca, aktywne słuchanie, wsparcie psychiczne; poradnictwo pedagogiczne dla ucznia, rodzica i wychowawcy, poradnictwo psychologiczne (terapia indywidualna, rodzinna); konsultacje z dyrekcją, wychowawcami i nauczycielami uczącymi danego ucznia oraz przedstawicielami instytucji pomocowych;
 • organizacja pomocy psychologiczno- pedagogicznej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (na podstawie orzeczeń i opinii wydanych przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną);
 • poradnictwo pedagogiczne dla nauczycieli indywidualnie oraz omawianie zagadnień podczas posiedzeń Rady Pedagogicznej dotyczących organizacji pomocy psychol.- pedagog., analizowanie i określanie procedur postępowania w tym zakresie, wskazówki i materiały pomocnicze;
 • koordynowanie działań służących diagnozie potrzeb i organizacji pomocy psychol. pedagog.;
 • rozmowy, konsultacje i ustalenia z uczniami, rodzicami, wychowawcami, nauczycielami, dyrekcją szkoły, w tym prowadzenie obowiązującej dokumentacji szkoły;
 • monitorowanie sytuacji szkolnej uczniów z różnymi problemami – oceny, frekwencja, zachowanie, sytuacja zdrowotna, rodzinna, itp.;
 • diagnoza środowiska szkolnego pod względem problemów priorytetowych w zakresie zdrowia, bezpieczeństwa, społecznego funkcjonowania;
 • udział w spotkaniach z rodzicami (wywiadówki, zebrania ogólne);
 • pomoc w adaptowaniu się do nowej sytuacji szkolnej uczniów klas pierwszych (pogadanki, zajęcia integrujące);
 • prelekcje na różne tematy z zakresu promocji zdrowia, profilaktyki zachowań ryzykownych wśród młodzieży itp.;
 • współpraca przy opracowaniu programu profilaktyki i wychowawczego szkoły oraz procedur bezpieczeństwa na terenie szkoły;
 • sporządzanie dokumentacji i opinii na potrzeby sądu, kuratorów sądowych, PCPR-u (pracowników socjalnych), ośrodków pomocy społecznej (asystentów rodzinnych);
 • promocja szkoły poprzez prowadzenie facebook’a szkolnego i strony internetowej;
 • bieżące dokształcanie się i doskonalenie warsztatu pracy.