Jakość Edukacji Ogólnej 3.2.1

Opis projektu – Jakość Edukacji Ogólnej

Poddziałanie RPPM.03.02.01 Jakość edukacji ogólnej
Tytuł projektu: Dzisiaj tworzymy przyszłość – program rozwijania kompetencji kluczowych w powiecie człuchowskim
Beneficjent – POWIAT CZŁUCHOWSKI
Okres realizacji projektu od 01.10.2016 do 30.06.2018

Wydatki kwalifikowalne3 069 436,76
Dofinansowanie2 915 964,92
Wkład UE2 609 021,25
Wkład własny153 471,84

Celem głównym w proj. jest rozwój kom. kluczowych, podniesienie wiedzy i umiejętności niezbędnych na rynku pracy 90% ucz.:1229ucz.(628dz,601ch) oraz podniesienie kwalif. lub kompe.90% nauczycieli tj.91n-li (70K,21M)z ponad 60% szkół w Powiecie Człuchowskim w terminie do 30.06 2018. Projekt przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego RPO WP poprzez przeprowadzoną w XII-2015r. diagnozę i dostosowanie do tego odpowiednich zadań w projekcie. Cel proj. przyczyni się,do tego, że w przyszłości grupa doc. nie będzie mieć problemów z odnalezieniem się na rynku pracy.

Grupa docel. to uczniowie i nauczyciele uczący się, pracujący i mieszkający na ter. woj.pomorskiego. Wsparciem w zakresie rozwijania komp. kluczowych zostanie objętych 1364 ucz.(697dz,667ch), a wsparciem w zakresie podnoszenia kompetencji zawod. zostanie objętych 100 nauczycieli(77K,23M)ze szkół: Zes. Szkół Sportowych w Człuchowie, w skład, którego wchodzą SP, G, LO; Zasad. Szkoła Zawodowa Człuchów; Zasad. Szkoła Zawodowa Czarne; Techn. Człuchów; Tech. Czarne; Liceum Ogólnokszt. Czarne; SOSW Człuchów; ZSA Człuchów; oraz ZSGiO w Człuchowie. Zakres wsparcia i forma prowadzonych działań zostaną dostosowane do rozpoznanych umiejętności, predyspozycji i potrzeb uczest. proj. Wyposażenie szkół w sprzęt TIK i pom. dyd. jest komplementarne z zaj. dodatk. dla uczniów oraz doskonaleniem n-li. Przedsięwzięcia finansowane w ramach proj. ze środków EFS stanowią uzupełnienie działań prowadzonych przez szkoły przed rozpoczęciem realizacji proj.