Poprawa Jakości Kształcenia Zawodowego 3.3.1

Wydłużono okres realizacji projektu

„Poprawa jakości kształcenia zawodowego na terenie Powiatu Człuchowskiego”

do 30 czerwca 2023 r.

Opis projektu – Poprawa Jakości Kształcenia Zawodowego

Poddziałanie RPPM.03.03.01 Jakość edukacji zawodowej
Tytuł projektu: Poprawa jakości kształcenia zawodowego na terenie Powiatu Człuchowskiego
Beneficjent – POWIAT CZŁUCHOWSKI
Okres realizacji projektu od 01.10.2016 do 31.08.2019

Wydatki kwalifikowalne1 602 000,00
Dofinansowanie1 441 800,00
Wkład UE1 361 700,00
Wkład własny160 200,00

Celem głównym projektu jest podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego poprzez ukształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych odpowiadających lokalnym i regionalnym potrzebom. Celem projektu jest zwiększenie poziomu zatrudnialności absolwentów szkół w Powiecie.
Cele szczegółowe realizacji projektu mają na celu:

  1. zwiększenie szans uczniów szkół zawodowych na odniesienie sukcesu na rynku pracy,
  2. dostosowanie kompetencji zawodowych nauczycieli do wymogów dynamicznie zmieniającego się rynku pracy,
  3. zwiększenie i usystematyzowanie współpracy szkół zawodowych z pracodawcami oraz szkołami wyższymi,
  4. wzmocnienie atrakcyjności oferty szkół zawodowych.

Celem głównym projektu jest podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego poprzez ukształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych odpowiadających lokalnym i regionalnym potrzebom. Celem projektu jest zwiększenie poziomu zatrudnialności absolwentów szkół w Powiecie.

Cele szczegółowe realizacji projektu mają na celu:

  1. zwiększenie szans uczniów szkół zawodowych na odniesienie sukcesu na rynku pracy,
  2. dostosowanie kompetencji zawodowych nauczycieli do wymogów dynamicznie zmieniającego się rynku pracy,
  3. zwiększenie i usystematyzowanie współpracy szkół zawodowych z pracodawcami oraz szkołami wyższymi,
  4. wzmocnienie atrakcyjności oferty szkół zawodowych.

Działania przewidziane do realizacji w projekcie zostały zaplanowane w oparciu o diagnozę potrzeb zatwierdzoną przez organ prowadzący w dniu 19 maja 2016 r. (Uchwała Zarządu Powiatu Człuchowskiego nr 194/54/2016). Projekt jest zintegrowany z projektem złożonym w ramach działania 4.1. (Konkurs nr RPPM.04.01.00-IZ.00-22-001/16).
Projekt jest zgodny z zakresem przedsięwzięcia strategicznego pn. „Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnych rynków pracy (zgodnie z Regulaminem Strategicznym „Aktywni Pomorzanie” (Uchwała Zarządu SWP 547/146/16 z dnia 2 czerwca 2016r.).