Historia szkoły

Historię kształcenia zawodowego i powstanie obecnego Zespołu Szkół Technicznych w Człuchowie można podzielić na kilka okresów. Podział ten uwarunkowany został organizacją szkoły, specjalnościami kształcenia i jej nazwami. W latach 1946-1948 istniała Publiczna Szkoła Dokształcająca. Od roku 1948 do 1954 Zasadnicza Szkoła Zawodowa o 2 letnim cyklu nauczania. Na podstawie zarządzenia Ministra Oświaty, Kuratorium Okręgu Koszalińskiego z dniem 1 września 1959 roku otwiera Szkołę Przysposobienia Zawodowego. 1 września 1961 roku Kuratorium Okręgu Szkolnego w Koszalinie przekształca Szkołę Przysposobienia Zawodowego na ZASADNICZĄ SZKOŁĘ ZAWODOWĄ w Człuchowie. W roku 1970 na wniosek Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Człuchowie z dnia 5 grudnia 1969 roku, Kuratorium Okręgu Szkolnego w Koszalinie powołało przy ZSZ w Człuchowie filię Technikum Mechanicznego dla Pracujących w Szczecinku. Kuratorium Okręgu Szkolnego w Koszalinie pismem z dnia 25 marca 1973 roku utworzyło przy Zasadniczej Szkole Zawodowej w Człuchowie filię Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Słupsku. Zarządzeniem Kuratora Okręgu Szkolnego w Kozalinie otwarte zostaje w Zasadniczej Szkole Zawodowej w Człuchowie z dniem 1 września 1974 roku Liceum Zawodowe. Kuratorium Okręgu Szkolnego w Koszalinie z dniem 1 lutego 1975 roku otwiera Średnie Studium Zawodowe nr 1 o kierunku ogólnomechanicznym pod wspólnym kierownictwem Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Człuchowie. Z dniem 1 stycznia 1976 roku Kuratorium Oświaty i Wychowania w Słupsku powołuje w Człuchowie Technikum Mechaniczne dla Pracujących jako filię Technikum Mechanicznego dla Pracujących w Słupsku. Decyzją Kuratorium Oświaty i Wychowania w Słupsku na wniosek Komunalnego Przedsiębiorstwa Remontowo – Budowlanego w Człuchowie zostaje uruchomione z dniem 1 lutego 1976 roku Średnie Studium Zawodowe. Pismem Kuratorium Oświaty i Wychowania w Słupsku z dniem 26 marca 1976 roku zostaje powołany ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH w Człuchowie. Kuratorium Oświaty i Wychowania w Słupsku dnia 7 lutego 1977 roku ZSM w Człuchowie powołuje Zasadniczą Szkołę Zawodową dla Pracujących dla Kombinatu Budownictwa Komunalnego w Człuchowie. Decyzją Kuratorium Oświaty i Wychowania w Słupsku z dniem 20 maja 1978 roku zostaje przekształcona filia Technikum Mechanicznego dla Pracujących na samodzielną jednostkę Technikum Mechanicznego dla Pracujących w Człuchowie. Kuratorium Oświaty i Wychowania w Słupsku decyzją z dnia 22 października 1980 roku powołuje w Zespole Szkół Mechanicznych w Człuchowie filię Wojewódzkiego Ośrodka Dokształcania Zawodowego w Bytowie. 1 września 1981 roku uruchomione zostają decyzją Kuratorium Oświaty i Wychowania w Słupsku klasy specjalne dla młodzieƅoy upośledzonej w stopniu lekkim. 1 września 1986 roku w drodze porozumienia zostaje otwarta w Zespole Szkół Mechanicznych w Człuchowie filia Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Chorzowie w celu kształcenia młodzieży w zawodzie – górnik technicznej eksploatacji złóż. Decyzją Kuratorium Oświaty i Wychowania w Słupsku z dniem 21 stycznia 1987 roku zostaje otwarte Technikum Mechaniczne na podbudowie szkoły podstawowej o specjalności obróbka skrawaniem. Decyzją Kuratora Oświaty i Wychowania w Słupsku z dniem 6 października 1992 roku zostaje powołana z dniem 1 stycznia 1993 roku Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna. Decyzją Kuratora Oświaty z dnia 26 stycznia 1993 roku z dniem 12 stycznia 1993 roku zmieniono nazwę Zespół Szkół Mechanicznych na ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH. 1 września 1994 roku decyzją kuratorium Oświaty powołano Zasadniczą Szkołę Zawodową dla Dorosłych przy Zespole Szkół Technicznych w Człuchowie. 1 września 1995 roku w Technikum Mechanicznym otwarto nową specjalność – budowa maszyn. 1 września 1997 roku – w Technikum Mechanicznym rozpoczęto kształcenie w nowej specjalności – eksploatacja i naprawa pojazdów samochodowych. 1 września 1994 roku utworzono Liceum Handlowe. 25 października 1995 roku zarejestrowano Stowarzyszenie Dyrektorów i Nauczycieli Aktywnych i Twórczych Szkół Zawodowych, do którego przystąpił również Zespół Szkół Technicznych. 1 września 1999 roku powołano Technikum Ochrony Środowiska. 1 września 1999 roku weszła w życie reforma administracyjna kraju i przeprowadzona została reorganizacja zespołu, w jej rezultacie wydzielono z Zespołu Szkół Technicznych internat jako samodzielną jednostkę budżetową, Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna została przyłączona do Ośrodka Szkolno – Wychowawczego, również część obiektów warsztatów szkolnych zostało oddanych na potrzeby Ośrodka Szkolno – Wychowawczego.