Serdecznie gratulujemy tegorocznym Stypendystom

WIKTORII RZECZKOWSKIEJz klasy II Technik żywienia i usług gastronomicznychotrzymania stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2019/2020

WERONICE DZIUBAz klasy IV technik hotelarstwa DOMINICE KUJAWAz klasy IV technik technologii żywności WIKTORII BATORz klasy II technik żywienia i usług gastronomicznych – otrzymania stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego na rok szkolny 2019/2020 w ramach projektu pn.: „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych”, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 3.3.2.

DOMINICE KUJAWAz klasy IV technik technologii żywności WIKTORII RZECZKOWSKIEJz klasy II technik żywienia i usług gastronomicznych MACIEJOWI ZAWADZIŃSKIEMUz klasy III technik pojazdów samochodowych – otrzymania stypendium z Powiatowego Funduszu Stypendialnego na rok szkolny 2019/2020