ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

  1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną oraz niebędąca na kwarantannie.
  2. Do szkoły można wejść wyłącznie w założonej na usta i nos maseczce lub przyłbicy (jeśli ze względów zdrowotnych dana osoba nie może nosić maseczki). Maseczkę lub przyłbicę zdający mogą zdjąć dopiero w momencie zajęcia miejsca w ławce w sali, w której odbywa się egzamin. Podczas pracy z arkuszem egzaminacyjnym lub podczas rozwiązywania zadania praktycznego przy stanowisku egzaminacyjnym zdający nie mają obowiązku zakrywania ust i nosa, pod warunkiem, że w trakcie egzaminu odległość pomiędzy poszczególnymi osobami wynosi co najmniej 1,5 m. Obowiązku zakrywania ust i nosa – po spełnieniu wspomnianego warunku – nie mają również członkowie zespołów nadzorujących oraz inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminów. Wszystkie wymienione osoby mogą, jeżeli czują się bezpieczniej, mieć zakryte usta i nos przez cały czas uczestniczenia w egzaminie.
  3. Po wejściu do szkoły należy zdezynfekować ręce wykorzystując bezdotykowe dyfuzory znajdujące się w korytarzu zgodnie z umieszczaną instrukcją.
  4. Zdający egzamin wchodzą do szkoły wejściem głównym A (od ulicy Koszalińskiej), natomiast wychodzą wyjściem B (od strony boiska).
  5. Zdający nie korzystają z szatni.
  6. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora itp.
  7. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
  8. Osoby zdające egzamin nie powinny wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów, maskotek.
  9. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. W czasie egzaminu zdający mogą mieć własną butelkę z wodą.
  10. Zdających oraz inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminów nie obejmują podczas egzaminów ograniczenia dotyczące zgromadzeń (§ 28 ust. 13 pkt 9 rozporządzenia – Dz.U. poz. 2316).