Nowe terminy postępowania rekrutacyjnego – projekt harmonogramu

Nowe terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021 oraz terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych zostały ujęte przez MEN w projekcie (nie jest to ostateczna wersja) harmonogramu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.
Ostateczny harmonogram zostanie ogłoszony po 13.05.2020r., gdyż od 8 maja do 13 maja br. Ministerstwo Edukacji Narodowej przekazało projekt do konsultacji społecznej. Zarówno projekt harmonogramu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych, jak i jego ostateczna wersja jest i będzie dostosowany do zmienionego terminu tegorocznego egzaminu ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez okręgowe komisje egzaminacyjne – do 31 lipca 2020r.

Zasady rekrutacji na podstawie PROJEKTU dotyczącego terminów składania wniosków i dokumentów do szkół ponadpodstawowych:

  1. Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać od 15 czerwca 2020r. do 4 sierpnia 2020r.
  2. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki/dokumenty, będzie można składać elektronicznie.
  3. Termin składania świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty – do 4 sierpnia 2020r. Złożenie obu dokumentów (świadectwa, zaświadczenia) jest warunkiem koniecznym dla uzupełnienia wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.
  4. Termin ogłoszenia list kandydatów zakwalifikowanych (co nie jest równoznaczne z przyjęciem do szkoły) i niezakwalifikowanych do szkół – 12 sierpnia 2020 r.
  5. Termin ogłoszenia list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkół – 19 sierpnia 2020 r.
  6. UWAGA! W okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty listy z wynikami postępowania rekrutacyjnego kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych mogą być publikowane na stronach internetowych szkół.

Więcej szczegółowych informacji dotyczących zasad rekrutacji do wszystkich szkół ponadpodstawowych zamieszczonych jest na stronie Kuratorium Oświaty w Gdańsku – link poniżej:

projekt​_harmonogramu​_rekrutacji​_na​_rsz​_2020-2021,​_konsultacje.pdf 0.79MB