Prezydium Rady Pedagogicznej

Przewodniczący: Bożena Dzieciątko
Zastępca przewodniczącego: Anna Zawadzińska
Sekretarz: Anna Zawadzińska
Skarbnik: Anna Skobel

Uczniowie

Projekty Finansowane z Funduszy Europejskich

www.zst.czluchow.pl, szkola@zstczluchow.pl