Poprawa Jakości Kształcenia Zawodowego 3.3.1

obrazek

Opis projektu - Poprawa Jakości Kształcenia Zawodowego

Poddziałanie RPPM.03.03.01 Jakość edukacji zawodowej

Tytuł projektu: Poprawa jakości kształcenia zawodowego na terenie Powiatu Człuchowskiego

Beneficjent - POWIAT CZŁUCHOWSKI

Okres realizacji projektu od 01.10.2016 do 31.08.2019

Wydatki kwalifikowalne 1 602 000,00
Dofinansowanie 1 441 800,00
Wkład UE 1 361 700,00
Wkład własny 160 200,00
Celem głównym projektu jest podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego poprzez ukształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych odpowiadających lokalnym i regionalnym potrzebom. Celem projektu jest zwiększenie poziomu zatrudnialności absolwentów szkół w Powiecie.

Cele szczegółowe realizacji projektu mają na celu:
  1. zwiększenie szans uczniów szkół zawodowych na odniesienie sukcesu na rynku pracy,
  2. dostosowanie kompetencji zawodowych nauczycieli do wymogów dynamicznie zmieniającego się rynku pracy,
  3. zwiększenie i usystematyzowanie współpracy szkół zawodowych z pracodawcami oraz szkołami wyższymi,
  4. wzmocnienie atrakcyjności oferty szkół zawodowych.
Działania przewidziane do realizacji w projekcie zostały zaplanowane w oparciu o diagnozę potrzeb zatwierdzoną przez organ prowadzący w dniu 19 maja 2016 r. (Uchwała Zarządu Powiatu Człuchowskiego nr 194/54/2016). Projekt jest zintegrowany z projektem złożonym w ramach działania 4.1. (Konkurs nr RPPM.04.01.00-IZ.00-22-001/16).

Projekt jest zgodny z zakresem przedsięwzięcia strategicznego pn. "Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnych rynków pracy (zgodnie z Regulaminem Strategicznym "Aktywni Pomorzanie" (Uchwała Zarządu SWP 547/146/16 z dnia 2 czerwca 2016r.).

Uczniowie

Projekty Finansowane z Funduszy Europejskich

www.zst.czluchow.pl, szkola@zstczluchow.pl