Opłaty za egzamin z kwalifikacji w 2019r.

INFORMACJA O WYSOKOŚCI OPŁAT ZA EGZAMINY EKSTERNISTYCZNE I SPOSOBIE ICH UISZCZANIA W SESJI JESIENNEJ – JESIEŃ 2018 ROKU
Zgodnie z § 34.1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie egzaminów eksternistycznych (Dz. U. Nr 34, poz.188) i Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego ….. (Dz. U., poz. 630):
 1. osoba dopuszczona do egzaminów eksternistycznych, nie później niż na 30 dni przed terminem rozpoczęcia sesji egzaminacyjnej, składa dyrektorowi komisji okręgowej dowód wniesienia opłaty za egzaminy eksternistyczne z zakresu zajęć edukacyjnych (…), albo wniosek o zwolnienie z opłat, o którym mowa w § 34 ust. 2 ww. rozporządzenia,
 2. osoba dopuszczona do egzaminu eksternistycznego zawodowego, nie później niż na 30 dni przed wyznaczonym terminem tego egzaminu, składa dyrektorowi komisji okręgowej dowód wniesienia opłaty za ten egzamin eksternistyczny zawodowy albo wniosek o zwolnienie z opłat, o którym mowa w § 34 ust. 2 ww. rozporządzenia


W sesji jesiennej 2018 roku opłata za egzamin eksternistyczny z jednych zajęć edukacyjnych (za każdy przedmiot) oraz opłata za egzamin eksternistyczny zawodowy wynosi 182,44 zł.

Opłaty za egzaminy należy dokonać na konto Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku:
NBP O/O Gdańsk 94 1010 1140 0170 7922 3100 0000
Na dowodzie wniesienia opłaty (przekazie/przelewie bankowym) należy wpisać: imię i nazwisko zdającego, nazwę egzaminów, zakres poziomu szkoły, przedmioty.

Dowód wniesienia opłaty należy przesłać na adres: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna, ul. Na Stoku 49, 80 - 874 Gdańsk, z dopiskiem na kopercie: opłata za egzaminy eksternistyczne lub faksem nr 58 320 55 91 lub pocztą elektroniczną komisja@oke.gda.pl.

Dowód wpłaty powinien być przesłany do OKE w Gdańsku najpóźniej 30 dni przed terminem egzaminem.

NAZWA SESJI POCZĄTEK SESJI WNIESIENIE OPŁATY
1. styczeń-luty 2019 9 stycznia 2019 do 9 grudnia 2018
2. czerwiec-lipiec 2019 17 czerwca 2019 do 17 maja 2019
INFORMACJA O ZWOLNIENIU Z OPŁATY ZA EGZAMINY EKSTERNISTYCZNE w sesji jesiennej – październik 2018
 1. PODSTAWA PRAWNA
 2. Zgodnie z § 34 ust. 2 i ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie egzaminów eksternistycznych (Dz.U.nr 34, poz. 188) dyrektor komisji okręgowej może zwolnić z całości lub części opłaty za egzaminy eksternistyczne ze wszystkich lub niektórych zajęć edukacyjnych lub z opłaty za egzamin eksternistyczny zawodowy osobę o niskich dochodach, na jej wniosek, w szczególności, jeżeli dochód tej osoby nie jest większy niż kwoty, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. nr 175, poz. 1362 z późn. zm.).
 3. KRYTERIA ZWALNIANIA
 4. zwolnienie w całości, w przypadku:
  - osoby niepracującej, która przedstawi zaświadczenie o zarejestrowaniu w Urzędzie Pracy lub dowodu pobierania zasiłku dla bezrobotnych,
  - osób samotnie gospodarujących, jeżeli ich dochód netto nie przekracza 634 zł (zaświadczenie o dochodach netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku),
  - osób w rodzinie, jeżeli dochód netto na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym nie przekracza 514 zł na osobę (zaświadczenia o dochodach netto od wszystkich pracujących członków rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku i oświadczenie* o liczbie członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie).
  zwolnienie z części opłat w wysokości 50%, w przypadku:
  - osób samotnie gospodarujących, jeżeli ich dochód netto nie przekracza 1268 zł (zaświadczenie o dochodach netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku),
  - osób w rodzinie, jeżeli dochód netto na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym nie przekracza 1028 zł na osobę (zaświadczenia o dochodach netto od wszystkich pracujących członków rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku i oświadczenie* o liczbie członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie).

Podstawę do ustalenia powyższych kryteriów stanowi ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku i rozporządzenie Rady Ministrów z 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. poz. 1058).

WNIOSEK O ZWOLNIENIE Z OPŁATY

Wniosek o zwolnienie z opłaty wraz z dokumentami potwierdzającymi wysokość dochodów należy przesłać do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku nie później niż na 30 dni przed terminem rozpoczęcia sesji egzaminacyjnej. W sesji jesiennej 2018 roku ostateczny termin składania wniosków o zwolnienie z opłaty egzaminacyjnej upływa z dniem 31 sierpnia 2018 roku.

Dokumenty te składa się odrębnie na każdą sesję egzaminacyjną.

Zaświadczenia o dochodach


 1. Osoby pozostające w stosunku pracy składają: zaświadczenie o wysokości dochodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku zgodnie z art.8 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej.
 2. Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą:
  1. opodatkowaną podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych składają zaświadczenie wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego za okresy o których mowa w ustawie o pomocy społecznej w art. 8 ust.5 pkt.1
  2. opodatkowaną na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne składają zaświadczenie wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego.
   1. Osoby prowadzące działalność rolniczą składają zaświadczenie o wysokości uzyskiwanych dochodów z działalności rolniczej wydane przez właściwy urząd.
   2. Osoby pobierające rentę lub emeryturę składają decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o wysokości świadczenia lub ostatni odcinek renty/emerytury.
   3. Osoby bezrobotne składają zaświadczenie o wysokości pobieranego zasiłku dla bezrobotnych wydane przez właściwy Urząd Pracy.
   4. Osoby uzyskujące inne dochody w miesiącu poprzedzającym składanie wniosku przedkładają:
    1. wyrok sądowy przyznający alimenty,
    2. decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o wysokości renty rodzinnej wraz z ostatnim odcinkiem renty,
    3. zaświadczenie wydane przez właściwy urząd o przyznaniu zasiłku na opiekę i wychowanie dziecka w rodzinie zastępczej,
    4. decyzje MOPS-u lub innych instytucji o przyznanych zasiłkach,
    5. dokumenty poświadczające uzyskanie dochodu jednorazowego w okresie ostatnich 12 miesięcy,
    6. dokumenty poświadczające uzyskanie jednorazowego dochodu w miesiącu poprzedzającym złożenie wnioski.


Osoby uzyskujące dochody z różnych źródeł powinny dostarczyć zaświadczenia potwierdzające wysokość dochodu z każdego źródła. Dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej i z 1 ha przeliczeniowego oraz innych źródeł sumuje się.

W przypadku uzyskiwania dochodu w walucie obcej jego wysokość ustala się według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego.

Uczniowie

Projekty Finansowane z Funduszy Europejskich

www.zst.czluchow.pl, szkola@zstczluchow.pl