Strona główna


Dzień Edukacji, to szczególne święto Szkoły.

Święto wszystkich nauczycieli, pracowników administracji i obsługi placówek oświatowych.

Z tej okazji składam Państwu serdecznie podziękowania za całoroczną pracę, za pomoc uczniom w zrozumieniu świata i siebie.

Z uznaniem pragnę podkreślić trud, który wkładacie w wychowanie młodego pokolenia.

Doceniam wysiłek, chęć dokształcania się oraz umiejętność godzenia pracy z życiem codziennym.

W tym szczególnym dniu życzę Państwu byście z wytrwałością i z radością pomagali młodzieży w odkrywaniu drogi prawdy, piękna i dobra.

Abyście powierzoną pracę mogli wykonywać z pełnym zaangażowaniem i satysfakcją.

Życzę również sukcesów, zasłużonej wdzięczności uczniów i rodziców, a także zdrowia i jak najwięcej satysfakcji w życiu zawodowym oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Maria Marcinowska
Dyrektor
Zespołu Szkół Technicznych
im. Józefa Szymczaka
w Człuchowie

Dzień Edukacji Narodowej 2016


SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Dyrekcja Zespołu Szkół Technicznych w Człuchowie zaprasza tegorocznych absolwentów po odbiór dyplomów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.Nasza szkoła zgłosiła swój udział w projekcie innowacji programowej z informatyki „Pilotażowe wdrożenie programowania w edukacji formalnej w oparciu o innowacje pedagogiczne w szkole” i uzyskała akceptację Kuratorium Oświaty w Gdańsku. Autorami innowacji są Beata Jońca i Katarzyna Chrząstowska. Innowacja będzie prowadzona w latach szkolnych 2016/17, 2017/18 i 2018/19.
UWAGA!!!

HARMONOGRAM EGZAMINÓW

ZAWODOWYCH PAŹDZIERNIK 2016r.


Kwalifikacja:

T.06 - Prowadzenie produkcji rolniczej
Termin: 06.10.2016r. - część pisemna

T.11 - Planowanie i realizacja usług w recepcji
Termin: 11.10.2016r. - część praktyczna

T.13 - Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych
Termin: 11.10.2016r. - część praktyczna

T.14 - Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych
Termin: 11.10.2016r. - część praktyczna

T.15 - Organizacja Żywienia i usług gastronomicznych
Termin: 11.10.2016r. - część praktyczna

M.44 - Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń
Termin: 06.10.2016r. - część pisemna
Termin: 04.10.2016r. - część praktyczna

B.33 - Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych
Termin: 06.10.2016r. - część pisemna
Termin: 11.10.2016r. - część praktyczna

B.30 - Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowanie dokumentacji przetargowej
Termin: 06.10.2016r. - część pisemna
Termin: 07.10.2016r. - część praktyczna

PROSZĘ ZGŁASZAĆ SIĘ DO SEKRETARIATU SZKOŁY PO ODBIÓR INDYWIDUALNEGO HARMONOGRAMU PRZEBIEGU EGZAMINÓWNauka odmładza duszę,
łagodzi gorycz samotności.
Gromadzi mądrość, która będzie
Twym drogowskazem do starości.

Z okazji rozpoczynającego się po raz 55 Nowego Roku Szkolnego, życzę wszystkim uczniom by zdobywanie wiedzy było fascynującą przygodą, odkrywaniem nauki i jej praw, ale też odkrywaniem samego siebie rozwojem własnych uzdolnień i zainteresowań. Niech nasza szkoła będzie dla Was także miejscem radości i wielu przyjaźni.

Dyrektor
Maria Marcinowska


Od 1 września 2016 Pani Helena Mazur nie będzie pełnić funkcji wicedyrektora szkoły, natomiast będzie pracowała jako nauczyciel przedmiotów zawodowych ekonomicznych. Za 15 letnią pracę na stanowisku wicedyrektora do spraw szkolnictwa zawodowego Pani Helenie Mazur sedecznie dziękujemy.Od 1 września 2016 decyzją Rady Powiatu Człuchowskiego powołano 2 nowe stanowiska w naszej szkole, w wymiarze 1/2 etatu każde. Jest to stanowisko doradcy zawodowego i kierownika szkolenia praktycznego. Na obu stanowiskach pracować będzie Pani Maria Słomion – dotychczasowy nauczyciel geografii. Życzymy Pani Słomion, aby nowe wyzwania przyniosły jej wiele satysfakcji.Informacja dotycząca

STYPENDIUM DLA UCZNIÓW!!

Szanowni Państwo,

Na stronie Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego został uruchomiony elektroniczny generator wniosków o przyznanie stypendium na rok szkolny 2016/2017 w ramach projektu realizowanego przez Samorząd Województwa Pomorskiego

pn.: „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych”.

STYPENDIA DEDYKOWANE SĄ WYŁĄCZNIE UCZNIOM ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ ORAZ TECHNIKUM.

Informacja o naborze wniosków o przyznanie stypendium: http://des.pomorskie.eu/-/nabor-wnioskow-o-przyznanie- stypendium-na-rok-szkolny-2016-2017-dla-uczniow-szkol-zawodowych

Warunkiem ubiegania się o stypendium jest złożenie wniosku przez wnioskodawcę, tj. dyrektora/zastępcę dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń, w terminie do 15 września br.

Wypełniony w generatorze wniosek należy wydrukować i złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego lub przesłać pocztą.

Stypendium może być przyznane uczniowi, który spełnia następujące kryteria dostępu:

1. jest mieszkańcem województwa pomorskiego;

2. w roku szkolnym 2015/2016:

a) otrzymał promocję do klasy programowo wyższej i ukończył odpowiednio:

- I lub II klasę zasadniczej szkoły zawodowej,

- I, II lub III klasę technikum;

b) uzyskał średnią ocen ze wszystkich przedmiotów zawodowych teoretycznych i praktycznych oraz zajęć praktycznych i praktyk zawodowych – co najmniej 4,75;

3. w roku szkolnym 2016/2017 będzie kontynuował naukę w zasadniczej szkole zawodowej lub technikum;

4. kształci się w zawodzie odpowiadającym Branżom kluczowym i wpisującym się w Inteligentne Specjalizacje Pomorza.

Informacji na temat stypendium udzielają pracownicy Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego:

 • Beata Widera – tel. (58) 32 68 421, e-mail b.widera@pomorskie.eu,
 • Joanna Rydzewska-Pieczonka – tel. (58) 32 68 428, e-mail: j.rydzewska@pomorskie.eu,
 • Agata Rożnawska – tel. (58) 32 68 428, e-mail: a.roznawska@pomorskie.eu,
 • Katarzyna Mykowska – tel. (58) 32 68 426, e-mail: k.mykowska@pomorskie.eu,
 • Kamila Kargulewicz – sekretariat Departamentu Edukacji i Sportu, tel.(58) 32 68 850, e-mail: des@pomorskie.eu.

 • Zapraszamy do składania wniosków o przyznanie stypendium!

  Projekt „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych" jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.


      

      

      

  TELEDYSK - SZKOŁA


  ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH
  ul. Koszalińska 2
  77-300 Człuchów

  Zadaniem naszej szkoły jest przygotowanie Was do dorosłego życia.
  Zapewniamy jak najlepsze warunki do nauki i rozwoju zainteresowań. Uczymy samodzielności i odpowiedzialności. Stawiamy na kreatywność. Chcemy Wam pomóc odnaleźć się w przyszłej Polsce, Europie, Świecie.

  Dyrekcja i kadra nauczycielska ZST

  e-Dziennik - adres do dziennika elektronicznego

  POMOC (obsługa e-dziennika)!!